REKLAMA

Data publikacji: 28 mar 2024

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Domosław gm. Winnica

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Domosław gm. Winnica

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), Wójt Gminy Winnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Domosław gm. Winnica:

 1. działka nr ew. 76/7 o pow. 0,1088 ha (1088 m²) - cena wywoławcza netto – 47.000,00 zł
 2. działka nr ew. 76/8 o pow. 0,1350 ha (1350m²)   - cena wywoławcza netto – 58.300,00 zł
 3. działka nr ew. 76/9 o pow. 0,1350 ha (1350 m²) - cena wywoławcza netto – 58.300,00 zł

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Winnica dla których w Sądzie Rejonowym w Pułtusku
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr OS1U/00012735/4.

Do ceny nabycia zostanie doliczony VAT w wysokości 23 %.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu Gminy w Winnicy Bank Spółdzielczy Nasielsk Oddział Winnica Nr 75 8226 0008 2002 2000 1270 0011 w terminie do dnia 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek). Ponadto informuje się, że wpłata wadium powinna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy w wyznaczonym wyżej terminie.
 • Ustala się wadium w wysokości 10% wartości działki:
 • działka nr ew. 76/7 - wadium 4.700,00 zł
 • działka nr ew. 76/8 - wadium 5.830,00 zł
 • działka nr ew. 76/9 - wadium 5.830,00 zł
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 • Postąpienie ceny nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 12 kwietnia 2024 r. (piątek) O GODZ. 9ºº

W URZĘDZIE GMINY W WINNICY, UL. PUŁTUSKA 25, 06-120 WINNICA

(parter, sala konferencyjna)

 • Opis nieruchomości:
 1. Dane ww. działek zostały ustalone na podstawie danych ewidencyjnych.
 2. Nieruchomości są niezabudowane.
 3. Według stanu w ewidencji gruntów działki stanowią grunty orne.
 4. Grunt nie jest wyłączony z produkcji rolnej.
 • Przeznaczenie nieruchomości: teren nie leży na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na działki (przed podziałem dz. nr ewid. 76/5) zostały wydane przez Wójta Gminy Winnica decyzje o warunkach zabudowy:

- Nr 6/2023 z dnia 05.04.2023r. znak IS.6730.6.2023(9), która określa warunki zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- Nr 7/2023 z dnia 05.04.2023r. znak IS.6730.7.2023(9), która określa warunki zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- Nr 8/2023 z dnia 05.04.2023r. znak IS.6730.8.2023(9), która określa warunki zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, Wójt Gminy Winnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w związku z czym do ceny ustalonej w wyniku przetargu doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy sprzedaży. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia stawka podatku wynosi 23%.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wójt Gminy Winnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Winnicy, na stronie internetowej www.bip.gminawinnica.pl, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Domosław.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Winnicy oraz telefonicznie pod numerem telefonu (23)691-40-31 lub na stronie internetowej www.bip.gminawinnica.pl

autor: A D

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy