/Hodujesz drób na własne potrzeby? Nie musisz go rejestrować. – informuje wicepremier Henryk Kowalczyk

Hodujesz drób na własne potrzeby? Nie musisz go rejestrować. – informuje wicepremier Henryk Kowalczyk

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE- Istote tematy związane z Rolnictwem:

Hodujesz drób na własne potrzeby? Nie musisz go rejestrować

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u
Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Obowiązek rejestracji nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w
tym drób) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Państwa
członkowskie, w drodze odstępstwa, mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre
podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia
publicznego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace legislacyjne, aby
odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym.
Jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na
własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji.
Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się
od rejestracji takiego drobiu.

Rozmowy z Polską Federacją Rolną

Kwestie dotyczące rozdysponowania gruntów, zasad przedłużania umów
dzierżawy i zapasów rzepaku to tematy spotkania wicepremiera, ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z przedstawicielami Polskiej
Federacji Rolnej z prezesem zarządu Mariuszem Olejnikiem na czele.
Goście wicepremiera zwracali uwagę przede wszystkim na kwestie związane z
rozdysponowaniem gruntów, które zostały wydzielone na zasadach określonych w
ustawie. Kolejny temat dotyczył zasad przedłużania umów dzierżawy dla tych
dzierżawców, którzy wyłączyli 30 proc. gruntów zgodnie z ustawowymi zapisami.
– Do każdego przypadku podchodzimy bardzo indywidualnie, analizując wszystkie
okoliczności, w tym dotyczące racjonalnego gospodarowania i zapotrzebowania na

grunty ze strony okolicznych rolników – zapewnił obecny na spotkaniu dyrektor
generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki.
Trzecim tematem, na który zwracali uwagę przedstawiciele Polskiej Federacji Rolnej,
była sprawa wysokości i zasad naliczania czynszu. – Nie możemy podejmować
decyzji pod wpływem chwili i zmieniać mechanizmu. Nie jest to dobry moment, a
skutki zmian, w związku ze skokiem cen w I połowie minionego roku, byłyby
odczuwalne w dłuższej perspektywie czasowej – przestrzegał wicepremier Henryk
Kowalczyk. Szef resortu rolnictwa powiedział, że ewentualne propozycje zmian
mogą być rozpatrywane nie wcześniej niż co najmniej po dwóch, stabilnych cenowo
latach.
Ostatni problem zgłaszany przez przedstawicieli dzierżawców dotyczył zapasów
rzepaku. Zgłosili oni propozycję zwiększenia zawartości biokomponentów w
paliwach i apelowali do wicepremiera o podjęcie działań w tym kierunku. Szef
resortu rolnictwa zapewnił, że temat podejmie na forum unijnym.

Wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych w 2022 roku

– Polskie rolnictwo produkuje zdrową, smaczną żywność, która jest chętnie
kupowana – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk
przedstawiając wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w
2022 roku.
W roku ubiegłym wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski
wyniosła 47,6 mld EUR (223 mld zł) i była o 26,7% wyższa niż w roku 2021.
– To jest ogromny sukces polskich rolników i eksporterów – stwierdził wicepremier.
Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że osiągnięto bardzo dobre wyniki w handlu
zagranicznym produktami rolno-spożywczymi pomimo bardzo trudnego,
specyficznego roku, roku wojny w Ukrainie po rosyjskiej napaści.
74 proc. wartości polskiego eksportu rolnego przypada na kraje Unii Europejskiej, a
głównym odbiorcą pozostają Niemcy – 11,9 mld euro. W ubiegłym roku nastąpił
wzrost wartości eksportu do tego kraju o 25 proc. W następnej kolejności obiorcą

naszych produktów są Niderlandy – 3,1 mld euro, wzrost o 37 proc. Podobny wzrost
wartości eksportu, o 35 proc. nastąpił w przypadku Francji – 2,9 mld euro.
– Głównymi naszymi produktami eksportowymi do krajów unijnych były: mięso
drobiowe, produkty mleczne i mięso wołowe – poinformował wicepremier
Kowalczyk.
Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 12,3
mld euro (58 mld zł) – wzrost wartości eksportu 20%.
Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: produkty mleczne
– 1,0 mld euro, mięso drobiowe – 990 mln euro, pszenicę – 776 mln euro, czekoladę i
wyroby czekoladowe – 733 mln euro, pieczywo i wyroby piekarnicze – 731 mln
euro. Znaczącymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych w krajach trzecich,
podobnie jak w latach poprzednich, były przede wszystkim: Wielka Brytania – 3,7
mld euro, wzrost o 25%, Ukraina – 945 mln euro, wzrost o 16%, Stany Zjednoczone
– 770 mln euro, wzrost o 26%. – Do Izraela wyeksportowaliśmy produkty o wartości
439 mln euro, ale tutaj nastąpił wzrost aż o 50% – podkreślił szef resortu rolnictwa.
– Jeśli w takim tempie będziemy rozwijać eksport produktów rolno-spożywczych, to
za kilka lat staniemy się potęgą eksportową, choć już dziś w niektórych
asortymentach stanowimy ścisłą czołówkę – stwierdził wicepremier Henryk
Kowalczyk.
– Na podkreślenie zasługuje fakt, że niezmiennie rośnie dodatnie saldo naszej
wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi, które wyniosło w ubiegłym
roku 15,5 mld euro – zwrócił uwagę wicepremier Henryk Kowalczyk.
Szef resortu rolnictwa podkreślił, że znaczący wkład w rozwój naszego eksportu
wniósł Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Wyzwania i perspektywy rozwoju rynku owoców i warzyw

Pod takim tytułem odbyła się konferencja organizowana przez Senacką Komisję
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której uczestniczył wicepremier, minister rolnictwa
i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

– Polska jest znaczącym producentem owoców i warzyw w Unii Europejskiej.
Roczne zbiory na poziomie 9-10 mln ton plasują nasz kraj na 3. miejscu pod
względem wielkości produkcji owoców i na 4. miejscu pod względem wielkości
produkcji warzyw – podkreślił wicepremier.
W strukturze gatunkowej upraw owoców w Polsce dominują jabłka – ok. 80%
ogólnej produkcji owoców. Produkcja jabłek systematycznie wzrasta i w ostatnich 2
latach przekraczała już poziom 4 mln ton. Istotne miejsce w strukturze upraw
owoców z drzew mają także wiśnie, śliwki i gruszki. Wśród owoców jagodowych
największe znaczenie mają truskawki, porzeczki i maliny. Obserwuje się również
systematyczny wzrost powierzchni uprawy i wielkości produkcji borówek. W
strukturze gatunkowej upraw warzyw gruntowych dominują kapusta, cebula i
marchew. Rośnie też znaczenie uprawy warzyw pod osłonami.
Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że Polska jest samowystarczalna w produkcji
większości gatunków owoców i warzyw, a znaczna część zbiorów kierowana jest na
eksport. Istotną rolę w zagospodarowywaniu nadwyżek produkcyjnych odgrywa
przemysł przetwórczy – w przypadku jabłek w latach dużych zbiorów stanowi on
nawet do 70%.
Polska jest jednym z największych światowych producentów i eksporterów
zagęszczonego soku jabłkowego. Kolejne ważne miejsce w strukturze przetworów z
owoców zajmują mrożonki z ponad 30 proc. udziałem. Wśród przetworów z warzyw
największe znaczenie w strukturze eksportu mają mrożonki z ponad 60 proc.
udziałem w całkowitym eksporcie przetworów z warzyw. Polska jest również jednym
z czołowych światowych producentów i eksporterów pieczarek. Z roku na rok
systematycznie rośnie zarówno ilość jak i wartość eksportu pieczarek i ich
przetworów.
W trakcie konferencji wicepremier przedstawił działania podejmowane przez resort
rolnictwa na rzecz rozwoju sektora owoców i warzyw.
Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił, że w ramach Krajowego Planu
Strategicznego WPR na lata 2023–2027 sektor ten będzie wspieramy na wielu

płaszczyznach. Głównym instrumentem o charakterze modernizacyjnym i rynkowym
w sektorze owoców i warzyw jest wsparcie w ramach interwencji sektorowych.
– Przewidziane jest również wsparcie inwestycyjne, z którego mogą skorzystać
producenci indywidualni. Będą to m.in. premie dla młodych rolników; inwestycje w
gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność; inwestycje przyczyniające
się do ochrony środowiska i klimatu; inwestycje w gospodarstwach rolnych w
zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej środowiskowo-klimatycznej czy
też rozwój małych gospodarstw – informował szef resortu rolnictwa.
W KPS WPR na lata 2023-2027 nie będzie już dofinansowania do nowych nasadzeń,
które było dedykowane indywidualnym sadownikom w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Dodatkowo sektor owoców i warzyw będzie wspierany poprzez płatności związane z
produkcją. W ramach tego wsparcia realizowane będą płatności do pomidorów i do
truskawek. Producenci ekologicznych owoców i warzyw będą mieli również
możliwość skorzystania ze wsparcia do ekologicznych metod produkcji.
Resort rolnictwa podejmuje też działania doraźne. W ramach nadzwyczajnych
środków wsparcia w 2022 r. uruchomiono mechanizm „Nadzwyczajna pomoc
dostosowawcza dla producentów jabłek”. Celem mechanizmu było zmniejszenie
podaży jabłek deserowych w sezonie 2021/2022 poprzez przekierowanie ich części
do wykorzystania w przetwórstwie. Producentom wypłacono z tego tytułu łącznie
56,4 mln zł pomocy.
Przedstawiając efekty tego mechanizmu wicepremier Henryk Kowalczyk wyraził
zadowolenie ze współpracy z przetwórcami owoców przy jego realizacji.
Zadeklarował tez dalszą współpracę resortu rolnictwa z sektorem owocowo-
warzywnym.
Więcej na www.minrol.gov.pl

Źródło: Wydział Prasowy- Departament Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(Treść zewnętrzna)

Zdjęcie tytułowe: www.agrofakt.pl