/Garść informacji od Ministra Rolnictwa

Garść informacji od Ministra Rolnictwa

Ważne informacje od wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Wizyta ministra rolnictwa Niemiec

Gościem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka był niemiecki minister wyżywienia i rolnictwa Cem Özdemir. Było to pierwsze spotkanie obu polityków.

Podczas spotkania poruszono m.in. tematy dotyczące współpraca dla eksportu produktów z Ukrainy. – Głównym tematem naszych rozmów było to, jak wspomóc Ukrainę w eksporcie zbóż – poinformował wicepremier Henryk Kowalczyk po zakończeniu rozmów. Przedstawił problemy, z którymi borykamy się przy eksporcie zboża z Ukrainy i na jaką pomoc liczy strona polska. W kwestiach pomocy Ukrainie mamy pełną zgodność poglądów – podkreślił wicepremier.

Niemiecki gość podkreślił, że wspólnie z wicepremierem Kowalczykiem mają wiele wspólnych opinii i stanowisk. Dodał także, że potępia agresję Rosji na Ukrainę i zaoferował szeroką pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych eksportem zboża z Ukrainy. Zwrócił przy tym uwagę, że każda trasa alternatywna jest drugim lub trzecim sposobem, a najważniejszy jest eksport poprzez porty. Podziękował Polsce za pomoc udzielaną Ukrainie, zarówno humanitarną, jak i w formie ułatwień dla transportu ukraińskich towarów.

Kolejne rozmowy polsko-ukraińskie

Wicepremier Henryk Kowalczyk przewodniczył spotkaniu z udziałem ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoły Solskiego, ministra infrastruktury Ukrainy Oleksandra Kubrakowa, a także ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz ministra – członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka. Spotkanie odbywało się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14 czerwca.

Polsko-ukraińskie rozmowy skoncentrowane były na analizie możliwości dalszego wsparcia wywozu towarów rolnych z Ukrainy, głównie zbóż, przez granicę z Polską. Wicepremier Henryk Kowalczyk zapewnił, że strona polska jest gotowa w dalszym ciągu pomagać Ukrainie, także w zakresie wprowadzania ułatwień, które umożliwią wyeksportowanie przez Ukrainę jak największej ilości zbóż. Ma to kluczowe znaczenie w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa żywnościowego w związku wojną w Ukrainie. Polska jest gotowa przetwarzać ukraińskie zboża – podkreślił wicepremier. Poinformował jednocześnie o wprowadzonych ułatwieniach dotyczących kontroli granicznej towarów, zwłaszcza w związku z realizacją zapisów Wspólnego Oświadczenia ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy z 16 maja 2022 r.

Szef MRiRW zaznaczył, że partnerzy ukraińscy są wciąż bardzo ważnymi odbiorcami polskich produktów rolno-spożywczych. Zwrócił się do ministra Mykoły Solskiego o przywrócenie produktów mleczarskich i makaronów na listę towarów krytycznego importu. Strona ukraińska wyjaśniła, że w najbliższym czasie planowana jest likwidacja listy. Strona ukraińska, mimo trwającej wojny, dąży do przywrócenia normalności, w tym w zakresie wymiany handlowej.

Od 20 czerwca hodowcy trzody mo starać się o dofinansowanie na bioasekurację

Hodowcy mogą ubiegać się o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją Wnioski o taką pomoc przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach działań bioasekuracyjnych rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej mogą ubiegać się o refundację kosztów m.in.: zakupu mat dezynfekcyjnych; zakupu sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;  zakupu odzieży ochronnej i obuwia ochronnego; zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych; przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie
w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Nabór wniosków trwa od 20 czerwca do 22 lipca. Dokumenty można składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić osobiście, poprzez platformę ePUAP lub nadać przesyłką pocztową.

To kolejny nabór wniosków dotyczący refundacji wydatków poniesionych na działania związane  z bioasekuracją. Pierwszy raz pomoc na takich warunkach ARiMR uruchomiła w 2018 roku. Od tego czasu przeprowadzono 2 nabory.  Wnioski o dofinansowanie złożyło blisko 13,3 tys. rolników, którym Agencja wypłaciła z tego tytułu ponad 72,3 mln zł.

Wsparcie na inwestycje w lasach prywatnych

Od 20 czerwca biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020. Po raz pierwszy dokumenty będzie można składać również poprzez aplikację eWniosekPlus.

Pomoc będzie przyznawana właścicielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjent będzie również zobowiązany do przedstawienie zobowiązania do wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami sporządzonego przez nadleśniczego planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Wsparciem objęte mogą być lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las. Ponadto powinny być one położone poza terenami objętymi szczególną ochroną, np. rezerwatami czy obszarami Natura 2000 – chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Wnioski o „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” od 20 czerwca do 29 lipca 2022 r. będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można składać osobiście, wysyłać przez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Po raz pierwszy wnioski będzie można składać poprzez aplikację eWniosekPlus.

Początek naboru na „pomoc klęskową”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 16 czerwca rozpoczął się nabór wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Zasady naboru:

Z pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy ponieśli w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku:

gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu;

suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Stawki są zróżnicowane i zależą od wysokości szkód. Wynoszą:

1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu;

500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu;

500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularze wniosków z instrukcją ich wypełniania będą dostępne na stronie internetowej ARiMR. Dokumenty będą przyjmowane do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/kleski-2021

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci dotyczącego bezpieczeństwa na wsi

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu Anna Gembicka wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród w XII edycji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a patronem honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wicepremier Henryk Kowalczyk witając się z dziećmi i rodzicami zgromadzonymi w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, podkreślił znaczenie spojrzenia młodych na kwestie bezpieczeństwa na wsi. – Wasza naturalna umiejętność obserwacji jest bardzo pomocna – dzięki niej zauważacie zagrożenia, których dorośli, robiący wiele rzeczy z przyzwyczajenia, mogą nie dostrzegać – powiedział. Dodał, że praca w rolnictwie ma szczególny charakter i jest pełna zagrożeń, powodowanych m.in. przez kontakt z maszynami rolniczymi czy zwierzętami.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi