/MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE

Można uprawiać ugory. Jest zgoda Komisji Europejskiej

Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia. Powodem odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi podpisał 27 kwietnia akty prawne wdrażające decyzję do przepisów krajowych.

Zgodnie z decyzją: ugory te można wykorzystać do produkcji żywności i pasz.

Będzie możliwe uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie miał miejsce wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa.

Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin.

Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA.

Odstępstwo od zakazu stosowania środków ochrony roślin, przewidziane w niniejszej decyzji KE, dotyczy jedynie ugorów deklarowanych do wypełniania obowiązku EFA.

Na pozostałych obszarach, np. uprawach wiążących azot, międzyplonach deklarowanych do EFA, nadal obwiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin.

Sposób deklarowania ugorów objętych odstępstwem w aplikacji eWniosekPlus został opisany w Komunikacie z dnia 11.04.2022 r., zamieszczonym na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/komunikat-z-dn-11042022-r.

Ruszył nabór – do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz jedenasty uruchomiła nabór wnioski o dofinasowanie na tworzenia grup producentów i organizacji producentów. O tę formę wsparcia, pochodzącą z budżetu PROW 2014-2020, można ubiegać się od 4 maja do 17 czerwca 2022 r.

Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Pomocy tej nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość dofinansowania wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim – 9 proc., w trzecim – 8 proc., w czwartym – 7 proc., w piątym – 6 proc. Limit przyznawanych środków to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę do placówki Agencji, złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP bądź przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotychczas zawarte umowy opiewają na kwotę ponad 938 mln zł. Do prowadzonego przez ARiMR rejestru wpisanych jest aktualnie 735 aktywnych grup, zrzeszających ponad 9 tys. członków.

Nabór uzupełniający do Rady Kobiet w rolnictwie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił nabór uzupełniający do Rady Kobiet w rolnictwie. Nabór prowadzony  jest do 19 maja br.

Radae Kobiet w rolnictwie jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do jej zadań należy m.in.: analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikacja problemów w tym zakresie;

rekomendowanie różnego rodzaju inicjatyw; wspieranie akcji społecznych oraz innych działań związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet na terenach wiejskich.

Cel naboru uzupełniającego to wyłonienie przedstawicielek z ogólnopolskich, zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych oraz samorządu rolniczego; przedstawicielek kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Zgłoszenia kandydatek należy składać na dołączonym formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać – jednocześnie w formie elektronicznej i tradycyjnej: skan własnoręcznie podpisanego formularza na adres mailowy: radakobiet@minrol.gov.pl; oryginał na adres Ministerstwa: Departament Oświaty i Polityki Społecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa z dopiskiem:  Rada Kobiet w rolnictwie.

O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło:

Departament Komunikacji i Promocji- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi