Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza

Rada Miejska w Pułtusku udzieliła Burmistrzowi Wojciechowi Gregorczykowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Za przyjęciem pierwszej uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pułtusk wotum zaufania po rozpatrzeniu raportu o…

kondolencje śp Strzyżewski

KONDOLENCJE

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Kazimierza Strzyżewskiego wieloletniego zastępcy gminnego dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Pułtusku oraz inspektora inwestycji drogowych w Gminie Pułtusk. Rodzinie  i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy najszczerszego współczucia Burmistrz…

Kondolencje dla Pani Kościk

KONDOLENCJE

Pani Bożenie Kościk Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY składa Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtusku.

WYBRALI WARIANT OBWODNICY NR 1

"Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie niniejszym informuje, iż ustaleniem Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przyjęto WARIANT 1 dla przedmiotowego zadania wraz z rekomendowaniem tego wariantu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych…