REKLAMA

Data publikacji: 23 maj 2024

Znamy przewodniczących i składy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Pułtusku

Znamy przewodniczących i składy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Pułtusku

Wiemy już w jakim składzie będą obradowały przez najbliższe lata obecnej kadencji samorządowej Komisje Stałe Rady Miejskiej w Pułtusku. Poszczególne kluby zgłaszały swoich kandydatów na przewodniczących i członków sześciu komisji. Nie wszyscy jednak, których zgłoszono do przewodniczenia komisji, pomimo wyśmienitej rekomendacji zgodzili się na kandydowanie. Największych chyba zaskoczeniem była decyzja radnego Michała Góreckiego, mimo że jego kompetencje bardzo wysoko ocenił Przewodniczący Rady.

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pułtusku:

Radny Andrzej Wydra (PSL) zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Kwiatkowskiego na przewodniczącego. Uchwałę za przyjęciem takiej decyzji podjęło 11 radnych za , 7 wstrzymało się od głosu. 

Na członków komisji kandydatów rekomendowali przedstawiciele poszczególnych klubów.

Radny Mariusz Osica w imieniu Klubu „Razem dla Gminy Pułtusk” rekomendował radnego Sławomira Krysiaka. Radny Andrzej Kwiatkowski z ramienia klubu PSL zgłosił kandydaturę radnych: Andrzeja Wydrę i Beatę Kowalską. Jakub Tomaszewski z ramienia Klub Niezależnych Samorządowców zgłosił radnych: Adama Prewęckiego i Beatę Bielińską. Uchwałę o przyjęciu takiego składu osobowego radni przyjęli jednogłośnie.

Komisja będzie więc pracowała w składzie: Przewodniczący: Andrzej Kwiatkowski.
Członkowie: Sławomir Krysiak, Andrzej Wydra, Beata Kowalska, Adam Prewęcki, Beata Bielińska.

W ubiegłej VII kadencji 2018 - 2024 funkcje te pełnili:

 1. Sławomir Krysiak - Przewodniczący
 2. Łukasz Skarżyński - członek
 3. Andrzej Wydra - czlonek
 4. Andrzej Mitkowski - członek
 5. Bogdan Pieńkos - członek
 6. Stanislaw Zaremba - członek

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa:

Radny Adam Ciskowski (KNS) zgłosił kandydaturę Macieja Kudrela na przewodniczącego komisji. Za było 12 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Wybierając skład osobowy komisji Mariusz Osica zgłosił w imieniu klubu Razem dla Gminy Pułtusk" kandydaturę radnych:  Adama Maickiego, Cezarego Kordowskiego, Michała Kisiela, oraz swoją. Radny Andrzej Kwiatkowski z ramienia PSL zgłosił radnych: Roberta Cienkowskiego i Mirosława Szmeję. Radny Adam Prewęcki z ramienia Klubu Niezależnych Samorządowców zgłosił radnych: Adama Ciskowskiego i Jakuba Tomaszewskiego. Z kolei radny Jakub Tomaszewski zgłosił radnego Mateusza Królaka.

Uchwałę o takim składzie komisji radni przyjęli jednogłośnie.

Komisja będzie więc pracowała w składzie: Przewodniczący Maciej Kudrel.
Członkowie: Adam Maicki, Cezary Kordowski, Michał Kisiel, Mariusz Osica, Robert Cienkowski, Mirosław Szmeja, Adam Ciskowski, Jakub Tomaszewski, Mateusz Królak.

W ubiegłej VII kadencji 2018 - 2024 funkcje te pełnili:

 1. Adam Maicki - Przewodniczący
 2. Adam Knochowski - członek
 3. Anna Frejlich - członek
 4. Mirosław Szmeja - czlonek
 5. Adam Prewęcki - członek
 6. Mariusz Osica - członek
 7. Michał Kisiel - członek
 8. Henryk Łaszczych - członek
 9. Cezary Kordowski - czlonek 

 

Komisja Polityki Społecznej

Radny Andrzej Kwiatkowski zgłosił kandydaturę radnej Beaty Kowalskiej. Za było 12 radnych, wstrzymało się 6, 1 radny przeciw.

Do składu komisji radny Mariusz Osica rekomendował: Sławomira Krysiaka i siebie. Radna Beata Kowalska zgłosiła radnego Andrzeja Kwiatkowskiego i Roberta Cienkowskiego. Adam Ciskowski zgłosił radnego Mateusza Królaka.

Uchwałę za takim składem radni podjęli jednogłośnie.

Skład Komisji Polityki Społecznej: Przewodnicząca: Beata Kowalska. 
Członkowie: Sławomir Krysiak, Mariusz Osica, Andrzej Kwiatkowski, Robert Cienkowski, Mateusz Królak.

W ubiegłej VII kadencji 2018 - 2024 funkcje te pełnili:

 1. Stanisław Zaremba - Przewodniczący
 2. Beata Kowalska - członek
 3. Anna Frejlich - członek
 4. Adam Nalewajk - członek
 5. Mariusz Osica - członek
 6. Ireneusz Purgacz - członek
 7. Henryk Łaszczych - członek

 

Komisja Polityki Regionalnej

Na przewodniczącego komisji radny Adam Prewęcki zgłosił kandydaturę radnego Jakuba Tomaszewskiego. Uchwałę w tej sprawie przyjęto 12 głosami za, przeciw 1 radny, 6 wstrzymało się.

Do składu komisji radny Mariusz Osica rekomendował radnych: Adama Maickiego, Cezarego Kordowskiego, Michała Kisiela i Franciszka Piórka. Andrzej Kwiatkowski zgłosił Mirosława Szmeję i Andrzeja Wydrę. Jakub Tomaszewski zgłosił Adama Prewęckiego i Macieja Kudrela 

Uchwałę  w sprawie składu komisji radni przyjęli jednogłośnie.

Ostateczny skład Komisji Polityki Regionalnej: Przewodniczący: Jakub Tomaszewski.
Członkowie: Adam Macki, Cezary Kordowski, Michał Kisiel, Franciszek Piórek, Mirosław Szmeja, Andrzej Wydra, Adam Prewęcki, Maciej Kudrel.

W ubiegłej VII kadencji 2018 - 2024 funkcje te pełnili:

 1. Franciszek Piórek - Przewodniczący
 2. Beata Kowalska - członek
 3. Adam Prewęcki - członek
 4. Mirosław Szmeja - członek
 5. Ryszard Rutkowski - członek
 6. Henryk Łaszczych - członek
 7. Cezary Kordowski - członek
 8. Adam Maicki - członek
 9. Michał Kisiel - członek

 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Łukasz Skarżyński zgłosił na przewodniczącego komisji kandydaturę radnego Michała Góreckiego. Jak argumentował, w poprzedniej kadencji radny Górecki wysoko postawił poprzeczkę pełniąc obowiązki przewodniczącego tej komisji. 

W poprzedniej ósmej kadencji prowadził Komisję Rewizyjną w sposób wyśmienity. Wysoko postawił poprzeczkę analizując dokumenty z poprzednich kadencji. Mogę stwierdzić, że to była jedyna komisja rewizyjna, która działa tak jak powinna więc stąd moja gorąca rekomendacja. Jeśli kolega Michał Górecki zgodzi się chciałbym, żeby ponownie na tak wysokim poziomie prowadził posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Pomimo uznania dotychczasowej pracy, sam radny Michał Górecki nie zgodził się na kandydowanie. W związku z tym radny Prewęcki zgłosił radnego Adama Ciskowskiego. Uchwałę za tą kandydaturą przyjęto 12 głosami za, 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Do prac w komisji Adam Ciskowski zgłosił radnych: Beatę Bielińską i Adama Prewęckiego. Radny Osica zgłosił radnego Michała Góreckiego. Radny Kwiatkowski zgłosił radnego Roberta Cieńskowskiego. Ostatecznie przed podjęciem uchwały radna Beata Bielińska zrezygnowała z kandydatury. 

Uchwałę za takim składem komisji radni podjęli jednogłośnie. 

Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący: Adam Ciskowski
Członkowie: Michał Górecki, Adam Prewęcki, Robert Cienkowski.

W ubiegłej VII kadencji 2018 - 2024 funkcje te pełnili:

 1. Michał Górecki - Przewodniczący
 2. Andrzej Wydra - członek
 3. Andrzej Mitkowski - członek
 4. Łukasz Skarżyński - członek
 5. Sławomir Krysiak - czlonek
 6. Adam Maicki - członek
 7. Michał Kisiel - członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Na przewodniczącego komisji radny Adam Ciskowski zgłosił radnego Adam Prewęckiego. Uchwałę przyjęto 12 głosami za, 1 radny przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Do prac w komisji radny Klub Radnych Razem dla Gminy Pułtusk zaproponował radnych: Michała Góreckiego i Franciszka Piórka.  Klub Niezależnych Samorządowców zgłosił radnych: Mateusza Królaka, Macieja Kudrela, Adama Ciskowskiego. Nie zgłoszono żadnego kandydata z ramienia PSL na co zwrócił uwagę Przewodniczący Rady. W tych okolicznościach Adam Ciskowski nie wyraził zgody i zaproponował aby ktoś z PSL zgłosił radnego do prac komisji. Nie było jednak chętnych. W tym przypadku, głosując nad zaproponowanym składem komisji radni byli również jednogłośni. 

Komisja będzie ostatecznie pracowała w składzie - Przewodniczący: Adam Prewęcki.
Członkowie: Michał Górecki, Mateusz Królak, Franciszek Piórek, Maciej Kudrel.

W ubiegłej VII kadencji 2018 - 2024 funkcje te pełnili:

 1. Bogdan Pieńkos - Przewodniczący
 2. Adam Knochowski - członek
 3. Adam Nalewajk - członek
 4. Ryszard Rutkowski - członek
 5. Michał Górecki - członek
 6. Franciszek Piórek - członek
 7. Stanisław Zaremba - członek
Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

Dz.U.2024.609 t. j. Akt obowiązujący Wersja od: 22 kwietnia 2024 r. do: 27 maja 2024 r.

Art.  21.  [Stałe i doraźne komisje rady gminy]

 1. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
 2. (uchylony).
 3.  Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
 4.  W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

 

 

Tagi: #polityka

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy