REKLAMA

Data publikacji: 25 mar 2019

Ścieżki rowerowe już niebawem

Ścieżki rowerowe już niebawem

Praca wre w ul. Gajkowicza i ul. Słowackiego, gdzie w dniu dzisiejszym wylewany jest asfalt. Niebawem pierwszy odcinek budowanych ścieżek rowerowych w Pułtusku, będzie ukończony. Obserwowane zmiany, są związane z realizacją przez gminę Pułtusk inwestycji, w ramach której powstanie łącznie 5,6 km. ścieżek rowerowych. Prace w ul. Słowackiego i ul. Gajkowicza rozpoczęły się w lutym. Zostało już wymienione oświetlenie oraz dokonano remontu chodników w budowanym ciągu pieszo-rowerowym.

Całość inwestycji obejmuje przebudowę ulic i budowę ciągów pieszo-rowerowych dwóch układów komunikacyjnych: wschód – zachód: ul. Słowackiego, ul. Gajkowicza, ul. Bartodziejska, ul. Graniczna, ul. Sarbiewskiego; oraz północ-południe: ul. Jana Pawła II część Gminna i Powiatowa, Al. Tysiąclecia, ul. Wyszyńskiego, ul. Baltazara. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim – ul. Jana Pawła II część Powiatowa, al. Tysiąclecia, ul. Bartodziejska, na zasadach powierzenia realizacji zadania publicznego.  Firma wykonawcza to Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

Inwestycja dofinansowana jest w 80% do kosztów związanych z budową ciągów pieszo-rowerowych i niezbędną infrastrukturą czyli oświetleniem, stojakami rowerowymi, wiatami rowerowymi, punktami serwisowymi dla rowerów.

Po ogłoszonych w 2018 roku trzech przetargach na całość zadania w systemie „zaprojektuj buduj” i braku zainteresowania ze strony wykonawców, Gmina Pułtusk wystąpiła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wyrażenie zgody na zmianę formuły wykonania zadania z „zaprojektuj – buduj” na „buduj”. Gmina uzyskała zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w tym na zmianę formuły i wydłużenie terminu realizacji zadania. Aktualnie zakończenie całości zadania planowane na grudzień 2020 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza-poddziałanie 4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ścieżki  Infrastruktura rowerowa.

Tagi: #dofinansowanie #fundusze unijne #gmina pułtusk #inwestycje #powiat pułtuski #Pułtusk #rekreacja #rower #ścieżki rowerowe #turystyka

REKLAMA

miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy