REKLAMA

Data publikacji: 9 lip 2024

Otwarty nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego w TBS Pułtusk sp. z o.o.

Otwarty nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego w TBS Pułtusk sp. z o.o.

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Główny Księgowy w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. – 1 etat.

1. Określenie stanowiska:
• Główny Księgowy – stanowisko samodzielne,
• Wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze (etat),
• Rodzaj umowy – umowa o pracę od dnia 01.08.2024 r. możliwością przesunięcia terminu z uwagi na potrzeby pracodawcy.

2. Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) Spełnianie jednego z poniższych warunków,
• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej
3 lata praktyki w księgowości lub posiadanie ww. studiów oraz wykonywanie przez co najmniej 3 lata
działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,
• wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
• preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwie budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej lub podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe,
• preferowane będą osoby spełniające w największym stopniu wymagania dodatkowe, w tym posiadające najdłuższą praktykę w księgowości,
• bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planu kont i dyscypliny finansów publicznych,
• wiedza i umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości (Papirus  SQL),
• znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,
• znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
• samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,
• komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość,
• sumienność, zaangażowanie, inicjatywa.

4. Zakres wykonywanych zadań:
• prowadzenie księgowości spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
• nadzór nad dekretowaniem i terminową ewidencją dokumentów księgowych, rozliczanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
• sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu, sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości,
raportów i bilansów,
• opracowywanie planów przychodów i kosztów na poszczególne lata,
• bieżące analizowanie wykonania planu,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
• prowadzenie spraw płacowych pracowników spółki,
• prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,
• sporządzanie deklaracji na podatki lokalne (od nieruchomości) i kontrola terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,
• nadzór nad wystawianiem faktur VAT,
• nadzór nad właściwym obiegiem, utrzymaniem, przechowywaniem oraz archiwizacją dokumentów księgowych,
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki,  Urząd Miasta Pułtusk),
• reprezentowanie pracodawcy przed stosownymi urzędami i instytucjami oraz organami kontroli finansowej,
• przestrzeganie i monitorowanie terminów płatności zobowiązań spółki,
• przygotowywanie przelewów w systemie bankowym,
• współpraca z bankami w zakresie kredytowania i rozliczania procesów inwestycyjnych,
• prowadzenie projektów wewnętrznych mających na celu usprawnienie procesów i procedur wewnątrz działu księgowości,
• bieżące analizowanie regulaminów obowiązujących w spółce pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem,
• opracowanie niezbędnych regulaminów dotyczących funkcjonowania spółki zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,
• wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółki oraz organy nadzorujące.

5. Wymagane dokumenty:
• kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,
• kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego na stanowisku wykształcenia,
• podpisane czytelnie przez kandydata i złożone na oddzielnych kartkach oświadczenia na piśmie:
– o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
– o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Prezesa TBS na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk,       ul.  Białowiejska 17, 06-100 Pułtusk lub przesłać na adres Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk ul.  Białowiejska 17, 06-100 Pułtusk w terminie do dnia 15 lipca 2024 r., do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Pułtusk”.

Terminem wiążącym jest data wpływu do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk, a nie data nadania.

Prezes Zarządu Andrzej Długołęcki

 

Tagi: #praca #finanse #Pułtusk

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy