REKLAMA

Data publikacji: 4 sty 2023

"MAMY JESZCZE SPORO POTRZEB" - DYSKUSJA NAD BUDŻETEM GMINY PUŁTUSK NA 2023 ROK

"MAMY JESZCZE SPORO POTRZEB" - DYSKUSJA NAD BUDŻETEM GMINY PUŁTUSK NA 2023 ROK

28 grudnia podczas LXXV Sesji Rada Miejska w Pułtusku uchwaliła budżet Gminy Pułtusk na 2023 rok. "Czy budżet jest dobry, czy jest zły trudno mi jednoznacznie powiedzieć. Jednoznacznie można powiedzieć, że mamy trudne czasy i to jest budżet na trudne czasy" - komentował Burmistrz Miasta Pułtusk. Radni Rady Miejskiej w Pułtusku ocenili plan budżetu na 2023 rok jako ambitny i odważny, jednak niektórzy dostrzegają również zagrożenia i ostrzegają przed nadmiernym optymizmem.

W dyskusji przed głosowaniem nad budżetem radni wyrazili zadowolenie z planowanych inwestycji zwłaszcza, że są możliwe dzięki dofinansowaniom, głównie rządowym funduszom z Polskiego Ładu, gdzie wkład własny gminy jest procentowo na niskim poziomie, z PROW, NFOŚiGW, dofinansowania w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” oraz ze środków własnych.

Dochody zaplanowano w wysokości 136.981.000,00 złotych;
Wydatki zaplanowano w wysokości 142.963.000,00 złotych.
Skutkuje to deficytem w wysokości 5.982.000,00 złotych.

Jak poinformował podczas Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk deficyt będzie pokryty z:

 • pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (682 000 zł),
 • przychodów z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym (1 300 000 zł),
 • przychodów ze sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Pułtusk (3 000 000 zł),
 • wolnych środków, które gmina posiada na chwilę obecną (1 000 000 zł).

30 MLN ZŁ NA PLANOWANE INWESTYCJE - JAKIE?

Inwestycje z pieniędzy Rządowego Funduszu "Polski Ład" to kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk, budowa przedszkola przy Zespole Szkół Nr 2, budowa, przebudowa i adaptacja obiektów sportowych na terenie MOSiR w Pułtusku. Łącznie inwestycje te dofinansowano na kwotę 15 325 850 zł a wkład własny gminy to łącznie 4 514 675 zł.

Kiedy pojawiły się środki z Polskiego Ładu było dla mnie oczywiste że powinny być tak wykorzystane aby pomagać mieszkańcom. Mamy jeszcze takich potrzeb dużo. Sporą ich cześć dzięki środkom rządowym zrealizujemy ale jeszcze daleko nam do realizacji pełnej satysfakcji jeśli chodzi o drogi miejskie i wiejskie. Gdyby wyjąć z tego budżetu te 20 mln dofinansowania rządowego to byśmy wiele nie zdziałali.

Michał Kisiel Radny Rady Miejskiej

Z PROW na lata 2014-2020 zostanie wykonana przebudowa drogi w miejscowości Gnojno i modernizacja szlaków rowerowych na terenie gminy Pułtusk. Łącznie na te dwa zadania dofinansowanie wynosi 1 296 929 zł a wkład własny 728 199 zł. Z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Rozwój elektromobilności na terenie gminy Pułtusk, w tym zakup pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych" gmina otrzymała 1 518 000 zł a wkład własny to 682 000 zł. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Płocochowie została dofinansowana w kwocie 400 000 zł w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Wkład własny gminy na tę inwestycję to 345 000 zł.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano 3 inwestycje realizowane z własnych środków: budowę drogi łączącej ul. Wyszkowską z ul. Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sukienniczą w Pułtusku oraz rozbudowa odcinka ul. Sukienniczej wraz ze skrzyżowaniem ul. Zaułek w Pułtusku (w trakcie realizacji), budowę, przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Szygówek i kompleksową poprawę infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk. Realizacje te pochłoną łącznie 2 432 884 zł.

Mamy dużo inwestycji, wiele zadań do których realizacji jesteśmy zobowiązani. Wszystkim nam zależy aby nie zwiększać zadłużenia gminy i nie zaciągać kolejnych kredytów oraz pożyczek, jednak takiej gwarancji niestety nie ma. Odkąd pamiętam, czyli od 1990 roku, zawsze przy omawianiu budżetu mówiło się, że budżet na rok przyszły jest trudny, więc w tym zakresie nic od lat 90-tych nie zmieniło się.

Burmistrz Wojciech Gregorczyk

Radny Michał Kisiel zwrócił uwagę, że w budżecie zaplanowano inwestycje, które znacznie poprawią jakość życia mieszkańców i dzięki funduszom z Polskiego Ładu uda się zbudować infrastrukturę drogową tam, gdzie mieszkańcy od lat o nią proszą.

Jest to budżet ambitny jeśli chodzi o inwestycje. Prawie 30 mln zł przewidzianych na inwestycje to nie jest zwykły budżet. W porównaniu z latami poprzednimi były na ten cel zakładane kwoty o wiele niższe. Mam nadzieję, że środki rządowe z Polskiego Ładu, które otrzymaliśmy na kwotę blisko 18 mln zł plus inne rządowe wsparcie spowodują, że ta poprawa jakości życia naszych mieszkańców będzie znacząca, zwłaszcza w kwestii poprawy infrastruktury drogowej w mieście i na wsi. (...) Ten budżet na tyle jest zadowalający że dotyka potrzeb mieszkańców.

Michał Kisiel Radny Rady Miejskiej

"NAJLEPSZY BUDŻET OD LAT" ALE "JESTEŚMY NA RÓWNI POCHYŁEJ"

Radny Andrzej Wydra zgadzając się z przedmówcami ocenił że to, czy ten budżet jest realny do wykonania okaże się za rok. Wyraził opinię, że budżet kryje wiele niebezpieczeństw i będzie ciężko zrealizować go w przewidywanym zakresie.

Plan inwestycyjny na 30 mln zł to dużo. Były już porównywalne kwoty sięgające około 25 mln zł. i bez środków z Polskiego Ładu. Na pewno część inwestycji, gdyby tych środków rządowych nie było, nie zostałaby zrealizowana. (...) Ten budżet ma wiele niebezpieczeństw i trudno będzie go zrealizować. Trzeba dodać koszty, których nie przewidziano czyli: wzrostu wynagrodzeń, energii elektrycznej, paliwa. Jest to dobry budżet na trudne czasy ale najtrudniejszy w historii do realizacji.

Andrzej Wydra Radny Rady Miejskiej

Sławomir Krysiak ocenił, że jest to najlepszy budżet od kilku lat jednak też ma obawy. W dochodach jest wyższy od budżetu z 2022 roku o 3,5%. Jednak po wyczerpującej analizie porównawczej poszczególnych lat finansów gminy radny widzi zagrożenie stabilności finansowej. Przyczyną zdaniem radnego może być tendencja do bezkrytycznego brania wszystkich dotacji jakie pojawiają się w ciągu roku na niezaplanowane wcześniej inwestycje.

Pojawia się jakiś program, możliwości finansowania i szybko piszemy projekt na relatywizację inwestycji, której nie mieliśmy zapisanej w budżecie. Nie jesteśmy tak bogaci aby brać wszystko bezkrytycznie. Co by się stało gdybyśmy pieniędzy z Polskiego Ładu nie dostali? Zadań wiele byłoby niezrealizowanych. Nie jesteśmy tak bogaci aby brać wszystko. Pompujemy balon, który może za chwilę, nie z naszej winy, pęknąć gdy pieniądze zewnętrzne się skończą a wtedy będzie katastrofa

Sławomir Krysiak Radny Rady Miejskiej

Mimo obaw, co do przyszłości finansowej gminy radny Krysiak przyznał, że na obecne czasy budżet jest bardzo odważny i nie można się do niego przyczepić jednak puenta zabrzmiała niepokojąco:

Najlepszy budżet od kilku lat ale jesteśmy na równi pochyłej. Ten kąt albo podwyższymy i spadniemy jeszcze w 2023 roku albo spróbujemy z tego wychodzić i zacząć normalnie funkcjonować.

Sławomir Krysiak Radny Rady Miejskiej

Radny Krysiak wyraził też obawy co do planowanych w budżecie dochodów majątkowych zaplanowanych na kwotę 24 600 000 zł, co jest z kolei kwotą wyższą w porównaniu z rokiem ubiegłym o 44%. Od budżetu 2018 roku nigdy nie planowano tak dużych dochodów majątkowych. Miał obawy o wykonanie takiego planu.

Skarbnik Teresa Turek wyjaśniła wątpliwości.

To jest sprzedaż majątku w małym procencie. Dużą kwotę daje nam Polski Ład, PROW, WFOŚiGW. Te kwoty, jeśli wpłynął do budżetu to oczywiście plan będzie wykonany. Natomiast od tego, czy wpłyną w dużej mierze zależy od tego, czy będzie nas stać na środki własne, na dołożenie do tych inwestycji. Jak zadanie nie będzie realizowane, nie będzie dochodów. To są naczynia powiązane.

Teresa Turek Skarbnik Gminy Pułtusk

Całość dyskusji oraz analiza budżetu w transmisji z Sesji Rady Miejskiej pod linkiem - kliknij https://transmisjaobrad.info/videos/9921/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-pultusku (od 0:39 do 1:06)

BUDŻET GMINY PUŁTUSK NA 2023 R. W LICZBACH - KRÓTKA ANALIZA

Rozchody w 2023 roku czyli zobowiązania z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek to kwota 4 862 000 zł. Zostaną one pokryte z przychodów pochodzących z obligacji komunalnych (4 000 000 zł), kredytów długoterminowych (850 000 zł), wolnych środków (12 000 zł).

Nadwyżka wynikająca z różycy pomiędzy wydatkami bieżącymi a przychodami bieżącymi jak ocenił burmistrz będzie bardzo niska - na poziomie 207 000 zł. W roku 2020 była niższa.

Dochody bieżące: 65 845 000 zł.

Na dochody składają się m.in. subwencje w tym m.in. subwencja wyrównawcza i równoważąca, część oświatowa, dotacje na zadania zlecone i własne, dochody własne w tym udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych). Dochody z podatku od osób fizycznych na przestrzeni ostatnich 3 lat z roku na rok maleją. Szacunkowo kształtują się dochody z tego tytułu na poziomie 23 000 000 zł. Z kolei subwencje systematycznie rosną na przestrzeni lat jednak niewiele. Wzrasta głównie subwencja oświatowa, co związane jest z coraz wyższymi wynagrodzeniami dla nauczycieli.

W trakcie sesji budżetowej przedstawiając radnym przyszłoroczny budżet gminy, burmistrz zwrócił uwagę na strukturę dochodów. Największy udział dochodów gminy stanowią subwencje, następnie udziały z podatku PIT, podatek od nieruchomości, dotacje przeznaczone na realizację zadań celowych. Dochody z podatku CIT to zaledwie 1%.

Dochody majątkowe:

 • Największy udział w dochodach majątkowych gminy z programu rządowego Polski Ład na poziomie 15 325 000 zł.
 • Sprzedaż majątku planowana jest na poziomie 5 818 000 zł.
 • Z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023) blisko 1 300 000 zł.
 • Z NFOŚiGW - ekologiczny transport publiczny około 1 500 000 zł.
 • inne na poziomie 641 000 zł.

Wydatki 2023 Na które będą ponoszone największe dochody gminy w kolejności od największych do najmniejszych:

 • Oświata i wychowanie ponad 47 mln zł. (33% wszystkich planowanych wydatków)
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska blisko 18 mln zł
 • Transport i łączność 16,5 mln zł
 • Ogólnie pojęta rodzina 15,5 mln zł.
 • Administracja publiczna 12,6 mln zł.
 • Kultura fizyczna około 9,2 mln zł.
 • Pomoc społeczna ponad 7,8 mln zł
 • Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego blisko 5 mln zł
 • Gospodarka mieszkaniowa 3,8 mln zł
 • Obsługa długu publicznego ponad 2 mln zł
 • Inne różne rozliczenia 1,3 mln zł
 • Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa ponad 1 mln zł
 • Pozostałe obszary ponad 2 mln zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują przede wszystkim Podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych to łączny koszt 9 351 000 zł.

Dochody planowane - 8.552.336,00 zł.
Wydatki planowane, w tym:
- wydatki na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 9 359 000 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi naliczania i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami, zakup materiałów, edukacja ekologiczna, itp. - 311 000 zł.
Dofinansowanie ze środków własnych gminy - 1 117 664 zł.

Tagi: #budżet #budżet gminy Pułtusk #covid #drogi #finanse #oświata #PiS #Polski Ład #PROW #Pułtusk #WFOŚiGW #wydatki

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy