REKLAMA

Data publikacji: 29 lut 2024

Gmina Pułtusk na 1 miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie na opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu

Gmina Pułtusk na 1 miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie na opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu

27 lutego br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikował wyniki naboru wniosków, które otrzymały dofinansowanie na opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Gmina Pułtusk znalazła się na 1 miejscu listy, wybranych do dofinansowania wniosków.

Kwota dofinansowania wynosi: 227 898,51 zł, a  planowana całkowita wartość przedsięwzięcia:
289 542,00 zł.

Projekt dotyczy opracowania „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pułtusk” (MPA) wraz z uwzględnieniem szeregu metod partycypacji społecznej oraz budowania świadomości społecznej
w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Celem jego opracowania jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych miasta Pułtusk wobec możliwości zagrożeń, które wynikają ze zmian klimatu. Potrzeba opracowania MPA wynika również z kierunków polityki unijnej.

MPA będzie zawierał m.in.

  • diagnozę, w tym:  analizę zjawisk klimatycznych i hydrologicznych oraz ich pochodnych, scenariusze zmian klimatu, opis głównych zagrożeń klimatycznych dla miasta Pułtusk, ocenę potencjału adaptacyjnego miasta, analizę podatności miasta,  analizę ryzyka klimatycznego i szans wynikających ze zmian klimatu;
  • przedstawienie wyników analiz, o których mowa powyżej w postaci kartograficznej; koncepcję zazielenienia miasta;
  • koncepcję zagospodarowania wód opadowych i roztopowych,
  • część programową, w tym: określenie działań adaptacyjnych na podstawie uzyskanych informacji, informację o podmiotach i organach odpowiedzialnych za wdrożenie działań adaptacyjnych
    i o sposobach włączenia tych podmiotów i organów w opracowanie planu.

Zaplanowane we wniosku o dofinansowanie metody partycypacji społecznej oraz budowania świadomości społecznej w zakresie adaptacji do zmian klimatu obejmą m.in.:

  • kampanię informacyjno-promocyjną;
  • konkursy (plastyczne, fotograficzne) dla uczniów szkół podstawowych;
  • warsztaty z udziałem ekspertów:  z zakresu zmian klimatu, zrozumienia efektów działających na Pułtusk (kwestia opadów, temperatury w mieście etc), z mapowania problemów;
  • szkolenia dla interesariuszy (m.in. mieszkańcy, stowarzyszenia, właściciele obiektów turystycznych, członkowie Rad Osiedli) wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów szkoleniowych.

Okres realizacji projektu: 01.04.2024 r. – 31.03.2026 r.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Posiadanie MPA posłuży pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwiązywanie problemów Gminy Pułtusk wynikających ze zmian klimatu.

img_0027-800x533.jpg

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku

REKLAMA

miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy