/[WIDEO] To nie koniec! Mieszkańcy Płocochowa działają. Jak rozwiązać problem gospodarowania odpadami w gminie Pułtusk?

[WIDEO] To nie koniec! Mieszkańcy Płocochowa działają. Jak rozwiązać problem gospodarowania odpadami w gminie Pułtusk?

W niedzielę, 19 listopada zostało zwołane przez sołtys wsi Płocochowo zebranie wiejskie, celem podjęcia stosownych uchwał, które złożą do Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku. Wszystko to jest działaniem, które jak mówią, ma zapobiec planowanej przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. koncepcji budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii w Płocochowie. Podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku podjęta zostanie uchwała w sprawie przekazania do Burmistrza Miasta Pułtusk petycji, którą mieszkańcy złożyli do Rady Miejskiej w Pułtusku.

Temat dostosowania gospodarki odpadami w gminie Pułtusk do współczesnych standardów oraz z myślą o przyszłości (zmianach w przepisach i wymogach) na pewno trzeba rozwiązać. Pojawiła się koncepcja – jednak nie jest akceptowana przez mieszkańców. Co dalej z ewentualną koncepcją przekształcenia aktualnego składowiska w Płocochowie w Mazowieckie Centrum Recyklingu i Energii?

Mieszkańcy Płocochowa postanowili działać, aby jasno wyrazić swoje stanowisko wobec planów opracowania koncepcji przekształcenia aktualnego składowiska w Płocochowie w Mazowieckie Centrum Recyklingu i Energii. Zgodnie z przedstawionym przez PPUK Sp. z o.o. projektem uchwały, złożonym do Rady Miejskiej w Pułtusku obiekt ten miałby obsługiwać 21 gmin. Mieszkańcy Płocochowa nie popierają takiej inwestycji.

Problemem, który zdaje się wyłaniać w kontekście kwestii związanych z aktualną sytuacją na wysypisku oraz wokół ewentualnej inwestycji w Płocochowie są plotki, niedomówienia, które zdają się jedynie wprowadzać niepotrzebny zamęt do sprawy i niepokój społeczeństwa – co obiektywny słuchacz łatwo może zauważyć słuchając wypowiedzi mieszkańców. Podczas takich spotkań mieszkańcy nie boją się więc zadawać pytań, konsultować z różnymi środowiskami. Dzielą się zdjęciami z aktualnego wyglądu terenu składowiska odpadów.

POMYSŁODAWCY ROZWIĄZANIA SPOTKALI SIĘ ZMIESZKAŃCAMI – USŁYSZELI “NIE”

28 października br. w sprawie ewentualnej koncepcji budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii w Płocochowie odbyło się spotkanie z lokalną społecznością Burmistrza Miasta Pułtusk, przedstawicieli PPUK Sp. z o.o. oraz z przedstawicielami Rady Miejskiej w Pułtusku. Wówczas mieszkańcy jasno określili swoje stanowisko – nie chcą aby na teren ich miejscowości zwożono odpady z innych gmin, nie zgadzają się na inwestycję, która wiązała by się z przetwórstwem odpadów. Idąc dalej – chcą też likwidacji istniejącego składowiska odpadów w Płocochowie.

(wypowiedź Burmistrza i przedstawiciela PPUK Sp. z o.o. ze spotkania 28 października – więcej na naszym prfilu Facebook – materiały z 28 i 29 października )

W trakcie spotkania z mieszkańcami Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz wyjaśnił mieszkańcom, że radni do chwili otrzymania projektu uchwały nie byli świadomi jaki zakres ma mieć planowana inwestycja. Przed spotkaniem z mieszkańcami do Rady Miejskiej w Pułtusku wpłynął projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego a dotyczy koncepcji budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii w miejscu obecnego składowiska odpadów. Do materiałów dla radnych dołączono m.in.: opis projektu w którym wypisano, co zakładałaby koncepcja. Wówczas – jak poinformował Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku – zwrócił uwagę wnioskodawcy, że najpierw należy sprawę skonsultować z mieszkańcami.

(wypowiedź ze spotkania 28 października)

ZEBANIE WIEJSKIE I PODJĘTE DECYZJE PRZEZ MIESZKAŃCÓW

Podczas wspominanego spotkania mieszkańcy zdecydowali, że podejmą uchwałę w której jasno wyrażą swoje stanowisko w problematycznej sprawie. Tak też stało się w minioną niedzielę. Mieszkańcy Płocochowa odjęli dwie ważne uchwały na mocy których złożą w najbliższym czasie stosowną uchwałę do Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Rady Miejskiej w Pułtusku. Mają one na celu zobligowanie władz gminy do konkretnego działania w kierunku zablokowania jakichkolwiek prac zmierzających do przekształcenia aktualnego składowiska odpadów w Płocochowie w Mazowieckie Centrum Recyklingu i Energii.

Szczegóły w poniższych materiałach filmowych:

CO DALEJ Z KWESTIĄ ODAPDÓW W GMINIE PUŁTUSK?

Pod jednym z filmów dotyczących spotkania w Plocochowie pojawiła się dyskusja, która pokazuje argumenty także z drugiej strony tego sporu i zmusza do refleksji na temat tego, co dalej z kwestią odbioru odpadów. Jakie konsekwencje czekają mieszkańców Gminy Pułtusk, jeśli nie podejmiemy odpowiednich kroków.

Inwestycja na pewno potrzebna, bo problem śmieciowy narasta, pomysł sam w sobie dobry, rozwiązania technologiczne też, ale wybór miejsca i zlokalizowanie jej tuż obok domów i blisko miasta -niestety zupełnie nietrafiony. Ciekawe, czy było takie spotkanie wszystkich zainteresowanych gmin i poddano pod dyskusję wszelkie ewentualności i możliwości lokalizacyjne u nich? Co inni wójtowie i burmistrzowie zaproponowali ? Czemu tylko jedna opcja jest ciągle wałkowana , a jakiejkolwiek alternatywy brak?

Takie inwestycje w EUROPIE są lokalizowane w centach miast a uciążliwości z nich są porównywalne do przysłowiowego dymu z papierosa. Jeżeli nie podejmie się odważnej decyzji to wszyscy słono zapłacimy za problem śmieciowy.

Z tego co zrozumiałam to na razie chodzi o kwestie koncepcji, która analizowałby właśnie wszystkie te problematyczne tematy. Dialog społeczny być musi- ale może warto rzeczywiście przegadać wszystko z fachowcami, aby wyrobić sobie zdanie. W mojej prywatnej opinii jeżeli tematem śmieci zajmuje się spółka będąca własnością gminy to najbezpieczniejsza dla mieszkańców tej gminy opcja.

 może zabrakło wyedukowania nas, mieszkańców Płocochowa ? Uświadomienia znikomości zagrożeń ? Zwykłego dialogu, a nie stawiania przed faktem dokonanym, bo wszyscy mówią, że nikt tego z mieszkańcami wcześniej nie konsultował . A dla mnie jeszcze pozostaje temat transportu tych ton śmieci do centrum …

Mimo wszystko, mam nadzieję, że w tym całym zamieszaniu wygra zdrowy rozsądek, dialog, kompromis i obopólne korzyści.

MIESZKAŃCY ZŁOŻYLI PETYCJĘ – TRAFI DO BURMISTRZA

Podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku, która odbędzie się we wtorek 22 listopada Rada Miejska w Pułtusku podejmie uchwałę w sprawie petycji mieszkańców, która wpłynęła 19 września br. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały zostanie ona przekazana do rozpatrzenia według właściwości do Burmistrza Miasta Pułtusk, jako organu wykonawczego gminy ponieważ planowanie inwestycji należy do kompetencji organu wykonawczego.

W uzasadnieniu czytamy: “19 września 2023 r. do Rady Miejskiej w Pułtusku wpłynęła petycja Mieszkańców Sołectwa Płocochowa w sprawie planowanej inwestycji budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii na trenie Sołectwa Płocochowo. Mieszkańcy w petycji nie wyrażają zgody na składowanie i przetwarzanie śmieci z kilku lub kilkunastu okolicznych powiatów.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej skierował petycję w przedmiotowej sprawie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji statutowo właściwiej do rozpatrzenia petycji przez mieszkańców gminy.
Komisja na posiedzeniu w dniu 16 października 2023 r. zapoznała się ze złożoną petycją i wysłuchała zainteresowanych mieszkańców, a następnie na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2023r. po przeanalizowaniu stwierdziła, że Rada Miejska w Pułtusku nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji w przedmiotowej sprawie. Uznała, że organem właściwym do jej rozpatrzenia jest organ wykonawczy gminy tj. Burmistrz Miasta Pułtusk, ponieważ planowanie inwestycji należy do kompetencji organu wykonawczego. Rada może jedynie wyrazić stanowisko w sprawie planowanych, czy proponowanych inwestycji w gminie. Dlatego też stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach zasadnym jest przekazanie petycji zgodnie z właściwością Burmistrzowi Miasta Pułtusk celem jej rozpatrzenia.”