/Burmistrz zaprasza do konsultacji

Burmistrz zaprasza do konsultacji

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XL/310/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Pułtusk ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

  1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (zwany dalej „programem”).

  • Uprawnieni do udziału w konsultacjach

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Pułtusk.

  • Formy konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie zamieszczenia projektu programu na stronie internetowej www.pultusk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pultusk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu programu należy składać na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do  10 listopada 2023 r. w następujących formach:

  • dostarczyć w godzinach pracy urzędu do Biura Podawczego, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk lub,
  •  przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk (liczy się data wpływu do Urzędu) lub,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: dominik.pastewka@pultusk.pl .

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: Konsultacje „Programu współpracy na rok 2024”.

  • Termin

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 31 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r.

Formularz oraz projekt programu współpracy w Linku

Źródło: Samodzielny Referat Edukacji Urzędu Miejskiego w Pułtusku