/Ponad 840 tys. zł z WFOŚiGW w Warszawie na kolejne prośrodowiskowe projekty w powiatach makowskim i pułtuskim

Ponad 840 tys. zł z WFOŚiGW w Warszawie na kolejne prośrodowiskowe projekty w powiatach makowskim i pułtuskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekaże kolejne środki na usuwanie azbestu i edukację ekologiczną na terenie powiatów makowskiego i pułtuskiego. Fundusz umorzył częściowo dwie pożyczki zaciągnięte przez gminę miejską Maków Mazowiecki. Umowy z beneficjentami podpisała 25.09.2023 r. zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka.

Usuwanie azbestu

Fundusz sfinansuje usuwanie azbestu w kolejnych 7 gminach. Trafi do nich łącznie 509 517 zł. Dotacje otrzymają gminy: Gzy, Karniewo, Krasnosielc, Obryte, Rzewnie, Szelków, Świercze i Zatory.

Samorządy będą mogły sfinansować przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Nabór w priorytetowym „Ogólnopolskim programie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” jest skierowany do gmin, związków międzygminnych i powiatów z województwa mazowieckiego. Do samorządów mogą zgłaszać się mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się azbestowego pokrycia dachu domu czy budynku gospodarczego. Niebezpieczny materiał jest bezpłatnie zbierany i utylizowany zgodnie z najnowszymi technologiami przez wyspecjalizowane firmy. WFOŚiGW w Warszawie zaplanował w 2023 roku łącznie 15 mln zł na usuwanie azbestu.

Ekopracownie

Fundusz dofinansuje kwotą 50 000 zł utworzenie pracowni przyrodniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Sypniewie. Podobna pracownia powstanie na terenie gminy Świercze w Szkole Podstawowej w Świerczach do której trafi 50 000 zł dotacji na ten cel.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach jest realizowany w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej zainicjowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem programu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wojewódzki Fundusz w Warszawie zaplanował na ten program w 2023 roku ponad 5 mln zł. Środki pochodzą z NFOŚiGW.

Umorzenie pożyczek

Gmina miejska Maków Mazowiecki uzyskała umorzenie dwóch pożyczek, które otrzymała w łącznej wysokości 1 040 000 zł na budowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. 1-go maja oraz w ul. Rynek. Projekty zostały zrealizowane zgodnie z planem, a inwestycje osiągnęły zakładane efekty ekologiczne. Dzięki temu Fundusz zdecydował o umorzeniu 20% obu pożyczek. Uzyskane środki w łącznej kwocie 108 000 zł samorząd przeznaczy na poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta.

informacja: WFOŚiGW w Warszawie

TAGS: