/Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na rzecz Gminy Pułtusk

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na rzecz Gminy Pułtusk

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Starosta  Pułtuski  podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie (Zarządzenie  Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pułtusku):

– oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków: działki nr 1 o pow. 10,5758 ha i 9 o pow. 0,2667 ha w Pułtusku obręb 5, działki nr 34/1 o pow. 1,0088 ha, 103/1 o pow. 4,4980 ha, 265 o pow. 0,6445 ha i 269 o pow. 0,4873 ha (z wyłączeniem z tej działki powierzchni 0,0034 ha) w Pułtusku  obręb 14,

– nr  KW:  OS1U/00055736/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

– opis nieruchomości:    przeznaczona do użyczenia nieruchomość  zajęta jest pod kanał, usytuowany w Pułtusku w obrębach 5 i 14,

– przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:   podejmowanie przez Gminę Pułtusk na użyczonym terenie działań związanych z realizacją zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, ze zm.)

– okres użyczenia: 25 lat  (przedłużenie umowy użyczenia),

– termin zagospodarowania:  od dnia zawarcia umowy użyczenia,

– informacje  o przeznaczeniu do użyczenia:  nieruchomość przeznaczona do użyczenia na rzecz Gminy Pułtusk.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28 września 2022 r. do dnia 18 października 2022 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, a także zamieszczenie wykazu na stronach internetowych urzędu (www.powiatpultuski.pl. oraz BIP), a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest  nieruchomość. Ponadto wykaz przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu w celu jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Pułtusk, 23.09.2022 r.
Starosta Pułtuski Jan Zalewski