/Informacja o konsultacjach społecznych
konsultacje społeczne

Informacja o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 28 września 2022 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zwanego dalej Programem Współpracy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 29.09.2022 r. do 7.10.2022 r. w formie zbierania opinii i propozycji zmian Programu Współpracy na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

Wypełniony formularz konsultacji należy w terminie do 7.10.2022 r.:

  1. dostarczyć w godzinach pracy urzędu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku
    ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06 – 100 Pułtusk lub,
  2. przesłać tradycyjną pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06 – 100 Pułtusk lub,
  3. przesłać pocztą elektroniczną na adres: pczk@powiatpultuski.pl.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl, na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w Wydziale Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 pokój nr 60.

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2023”.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian:

  1. przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji;
  2. złożone na formularzu, ale z datą wpływu przed dniem 29.09.2022 r. bądź po dniu 7.10.2022 r. (przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji);
  3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 716/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Formularz konsultacji (Załącznik do Uchwały Nr 716/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2022 r.

Program współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Załącznik nr 1 do Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

www.powiatpultuski.pl