/MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE: Polski Ład dla Polskiej Wsi – mniej biurokracji dla rolników

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE: Polski Ład dla Polskiej Wsi – mniej biurokracji dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad ułatwieniem zakładania i prowadzenia działalności rolniczej.

W ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizujemy obecnie projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem

– informuje Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Chodzi o to, by rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Ministerstwo prosi o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce.

Propozycje zmian można składać do 31 marca tego roku za pomocą formularza ankiety dostępnego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/radykalne-uproszczenia-dla-rolnikow Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

Klęski żywiołowe i Afrykański Pomór Świń – rusza nabór wniosków o pomoc

Od 3 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje od rolników wnioski o wsparcie na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Można je składać do 30 grudnia br.

O wsparcie mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. Mogą to uczynić jeśli straty w gospodarstwie (w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich) miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat i wyniosły przynajmniej 30 procent średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat.

Maksymalne dofinansowanie to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014–2020.

Dokumenty należy składać w biurach powiatowych lub oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Termin rozliczeń dla Kół Gospodyń Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przypomina, że Koła Gospodyń Wiejskich do 31 stycznia muszą rozliczyć otrzymane środki. Jeśli tego nie zrobią – dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

W 2021 r. Agencja wypłaciła ponad 10 tys. kół prawie 55,9 mln zł pomocy m.in. na: działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalnej na wsi, poprawę warunków życia i pracy kobiet wiejskich; rozwijanie kultury ludowej.

W ciągu ostatnich czterech lat Agencja na działalność statutową przekazała KGW łącznie 135 mln zł. W jej rejestrze znajduje się obecnie 10 tys. 604 kół.

Trwa nabór wniosków o pomoc na inwestycje w tzw. małe przetwórstwo i handel detaliczny

Rolnicy, ich małżonkowie i domownicy mogą składać wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Są przyjmowane do 28 stycznia przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Chodzi o tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD).

O pomoc mogą ubiegać się: rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych; rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Refundacja wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Jeśli chodzi o RHD – maksymalna kwota dofinansowania to 200 tys. zł. Przetwórcy prowadzący działalność gospodarczą mogą się ubiegać nawet o 500 tys. zł.

Wsparcie można otrzymać m.in. na: budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; dostosowanie pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych do przechowywania produktów żywnościowych; a także kupno maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska.

Warto podkreślić, że w obecnym naborze możliwość zakupu specjalistycznych środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania; służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju; używanych do sprzedaży produktów rolnych.

Niezbędne dokumenty można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Do tej pory do Agencji trafiło ok. 30 wniosków na łączną kwotę 6,3 mln zł.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi