/2 sierpnia 1920 “z Pułtuska donoszą”

2 sierpnia 1920 “z Pułtuska donoszą”

2 SIERPNIA 1920 ROKU, PONIEDZIAŁEK  Przygotowania do obrony cywilnej miasta.

W numerze 212 „Kuriera Warszawskiego” można było przeczytać następujący komunikat:

Z Pułtuska donoszą: Od trzech tygodni akcja pod hasłem „Ojczyzna w niebezpieczeństwie! do broni!” w całym powiecie pułtuskim rozwija się pomyślnie. Zawiązał się powiatowy komitet obrony narodowej, grupujący dokoła siebie przedstawicieli wszystkich stronnictw i warstw społeczeństwa. Komitet powołał do życia sekcje: finansową, propagandy, opieki nad żołnierzem, opieki nad rodzinami uchodźczą. Zorganizował kilkanaście wieców w niedziele i dni targowe w miastach i wsiach, oraz zawiązał w gminach i wsiach komitety miejscowe, wszystko to w celu propagowania ofiarności wśród społeczeństwa z krwi i mienia. Przy pomocy miejscowego oddziału Czerwonego Krzyża przygotowuje się w szpitalu pułtuskim miejsc na 100 rannych, tyleż w Serocku. Obywatelstwo i włościanie oświadczyli gotowość przyjęcia do swych domów rannych żołnierzy. Do armji ochotniczej wstąpiło dużo osób, w czem większość młodzieży szkolnej, którą komitet wyposażył w buty, bieliznę, plecaki, owijacze, manierki, koce i żywność na tydzień. Zebrano na razie drogą doraźnych składek około 350,000 marek, nadto całe społeczeństwo opodatkowało się na rzecz armji, między innymi urzędnicy od 2—5 proc. miesięcznie w stosunku pobieranej pensji, ziemiaństwo jednorazowo po 10 marek z morga. (pisownia oryginalna)

Materiały opracowane przez Monikę Żebrowską i Michała Filipa Świdwę